Đăng ký cho trường học hoặc tổ chức

Bấm vào đây để xem chi tiết

Đăng ký cho cá nhân

Bấm vào đây để xem chi tiết

Hỗ trợ tích cực cho việc đạt được bằng cấp của bạn!

Kiểm tra các biện pháp trong thời gian khoảng cách!
Chương trình ban đầu nhằm tìm việc làm trong chăm sóc điều dưỡng

Bấm vào đây để thử nghiệm mẫu (miễn phí)

Có chuyên gia hỗ trợ việc làm nên an toàn!

Các kỹ năng đặc định của mọi người được điều hành bởi E.V.P. Co., Ltd., đang thuê người chăm sóc, giới thiệu nghề nghiệp và điều động nhân sự.
Đến nay, nhiều sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài đã được tuyển dụng vào các cơ sở chăm sóc điều dưỡng trên toàn quốc.
Từ tư vấn việc làm đến hỗ trợ cuộc sống như đơn xin thị thực, hãy an tâm để cho chúng tôi.

Đăng ký dễ dàng 3 bước

* Bạn có thể sử dụng qua điện thoại thông minh hoặc PC.

Dễ dàng 1 phút Bấm vào đây để xem chi tiết

Về công việc chăm sóc điều dưỡng

Một ngày trong viện dưỡng lão

Nhiều sinh viên quốc tế đã làm việc trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng. Video VR 3D giới thiệu bên trong viện dưỡng lão và nội dung công việc.

thông báo

PAGE TOP
MENU