Minna no Tokuteigino có khóa học Trường học / Tổ chức có thể được sử dụng bởi sinh viên như các trường dạy tiếng Nhật, và Chúng tôi có một khóa học cá nhân dành cho những ai đang làm việc tại Nhật Bản và mong muốn có được SSW.

Dành cho trường học & tổ chức

2,000 yên/tháng(đã bao gồm thuế)

Số lượng người dùng

Nó có thể được sử dụng từ 1 người.

khoảng thời gian

3 tháng / nửa năm

nhận xét

※Đó là số tiền phí cho mỗi người.

Riêng biệt, cá nhân, cá thể

6,800 yên/lần(đã bao gồm thuế)

Số lượng người dùng

Nó có thể được sử dụng từ 1 người.

khoảng thời gian

3 tháng

nhận xét

※Phí hàng tháng: Khoảng 2,267 yên

Hợp đồng cho trường học và nhóm

Đó là một kế hoạch mà bạn có thể áp dụng tại một trường học hoặc một tổ chức, và bạn có thể cung cấp cho sinh viên và ứng viên.

Nó có thể được sử dụng bởi 1 người và bạn có thể chọn gói 3 tháng hoặc 6 tháng.

Về đăng ký cá nhân

Đây là một khóa học cá nhân mà bất kỳ ai cũng có thể đăng ký.

Có thể dùng cho 1 người và dùng được trong 3 tháng.

Chương trình 3 tháng

So sánh số tiền học tập tại các trường dạy nghề